dotMiller CommV – BE 0781.715.278
Adres: Vijverstraat 18 – 9030 MARIAKERKE (GENT)

1. Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

dotMiller is een handelsnaam van haar moedermaatschappij, kantoorhoudende aan de Vijverstraat 18, 9030 Mariakerke, België.

Opdrachtgever: de wederpartij van dotMiller

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen.

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen dotMiller en een opdrachtgever waarop dotMiller deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met dotMiller, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. dotMiller en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden

Genomen.

3. Aanbiedingen en offertes.

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door dotMiller gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. dotMiller is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is dotMiller daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dotMiller anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht dotMiller niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1. dotMiller zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft dotMiller het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan dotMiller aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan dotMiller worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan dotMiller zijn verstrekt, heeft dotMiller het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Het aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal gebeurt in overleg met de opdrachtgever en wordt doorgerekend aan de opdrachtgever. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost.

4.5. dotMiller is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat dotMiller is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor dotMiller kenbaar behoorde te zijn.

4.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan dotMiller de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7. Indien door dotMiller of door dotMiller ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.8. Opdrachtgever vrijwaart dotMiller voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.9. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat het door dotMiller voor de opdrachtgever uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van dotMiller.

5. Wijziging van de overeenkomst.

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. dotMiller zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal dotMiller de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal dotMiller daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5. In afwijking van lid 3 zal dotMiller geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan dotMiller kunnen worden toegerekend.

6. Contractsduur; uitvoeringstermijn.

6.1. De overeenkomst tussen dotMiller en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt dotMiller niet. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

6.3. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst.

6.4 Webprojecten die on hold zijn gezet door de opdrachtgever geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden. 

7. Honorarium.

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dotMiller, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5. Indien dotMiller met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is dotMiller niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.6. Bovendien mag dotMiller het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan dotMiller, dat in redelijkheid niet van dotMiller mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. dotMiller zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. dotMiller zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8. Betaling.

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en voor implementatie van de ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam, op een door dotMiller aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Herinneringskosten: eerste herinnering: € 7,50, tweede herinnering € 15,00, derde en laatste herinnering € 25,00. Indien na de derde herinnering géén betaling plaats vindt, is dotMiller gerechtigd de ontwikkelde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

8.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dotMiller op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4. dotMiller heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. dotMiller kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. dotMiller kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9. Eigendomsvoorbehoud.

9.1. Alle door dotMiller geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van dotMiller totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met dotMiller gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht dotMiller zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5. Door dotMiller geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6. Voor het geval dat dotMiller zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan dotMiller of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van dotMiller zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

10. Incassokosten.

10.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.

Dit met een minimum van € 35,00.

10.2. Indien dotMiller hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10.4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

11. Hosting & Domeinnaam

11.1 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal extern plaats vinden bij een hostingbedrijf. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de  bezorgt dotMiller de opdrachtgever een kopie van de actuele versie van de SLA.

11.2 Indien de opdrachtgever een domeinnaam bestelt via dotMiller, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de opdrachtgever. dotMiller staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de opdrachtgever hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan dotMiller.

11.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal drie maanden voor het einde van de contractsperiode te geschieden aan dotMiller. Bij laattijdige opzeg zal de opdrachtgever de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.
De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij dotMiller en kan jaarlijks aangepast worden. Elke prijswijziging wordt ruim op voorhand meegedeeld aan de opdrachtgever. Indien deze prijswijziging gebeurt minder dan drie maanden voor het einde van de contractsperiode heeft de opdrachtgever alsnog recht op nieuwe contractsperiode aan voorgaand geldend tarief.

11.3 dotMiller is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

11.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:

a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;

b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);

c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;

e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken.g. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (online verbinding met dotMiller) blijven lopen binnen dotMiller of het internet;

h. het verspreiden van computervirussen.

11.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde website te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

12. Onderzoek, reclames.

12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan dotMiller. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat dotMiller in staat is adequaat te reageren.

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal dotMiller de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal dotMiller slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

13. Opzegging.

13.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde schriftelijk opzeggen.

13.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie van de ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam, heeft dotMiller recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan dotMiller zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het vastgestelde honorarium.

13.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door dotMiller, zal dotMiller in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor dotMiller extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

14. Opschorting en ontbinding.

14.1. dotMiller is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst, dotMiller ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2. Voorts is dotMiller bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van dotMiller op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien dotMiller de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4. dotMiller behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken.

15.1. Indien dotMiller aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft dotMiller het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

16. Aansprakelijkheid

16.1. Indien dotMiller aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2. Indien dotMiller aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €2.000 (Zegge: TWEE DUIZEND euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van dotMiller in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

16.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

16.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van dotMiller aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan dotMiller toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.5. dotMiller is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van dotMiller of zijn ondergeschikten.

16.7. De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De opdrachtgever verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

17. Vrijwaringen

17.1. De opdrachtgever vrijwaart dotMiller voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2. Indien opdrachtgever aan dotMiller informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

17.3. Voor zover de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt op de server van dotMiller, heeft dotMiller de hoedanigheid van verwerker. De opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

17.4. In het kader van de diensten voor de opdrachtgever, verwerkt dotMiller persoonsgegevens van de door de opdrachtgever opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de  in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

18. Risico-overgang

18.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

19. Overmacht

19.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop dotMiller geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor dotMiller niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van dotMiller worden daaronder begrepen.

19.3. dotMiller heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat dotMiller zijn verplichtingen had moeten nakomen. 

19.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5. Voorzover dotMiller ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is dotMiller gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, dotMiller gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en dotMiller zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is dotMiller niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21. Intellectuele eigendom en auteursrechten

21.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt dotMiller zich de rechten en bevoegdheden voor die dotMiller toekomen op grond van de Auteurswet.

21.2. Alle door dotMiller verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van dotMiller worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3. dotMiller behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

22. De creatie van onderscheidingstekens

22.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.

22.2. We willen er u wel op wijzen dat dotMiller niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.

22.3. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.

22.4. We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt.

23. Voorbeelden

23.1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

24. Geschillen

24.1. De rechter in de vestigingsplaats van dotMiller is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft dotMiller het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

24.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

25. Toepasselijk recht

25.1. Op elke overeenkomst tussen dotMiller en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

26. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

26.1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.